Stanovy

Stanovy Sdružení privátních očních lékařů České republiky (SPOL)

Část I Základní ustanovení

Článek 1 Název a sídlo sdružení

 1. Název sdružení je Sdružení privátních očních lékařů České republiky,dále jen SPOL.
 2. Sídlem sdružení je Praha 3, Dalimilova 15, 130 00

Článek 2

SPOL se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 3 Charakteristika SPOL

 1. SPOL je nezávislým sdružením vzniklým na základě zákona č. 83/ 1990Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů /dále jen “ zákon“ /.
 2. SPOL je zájmovým sdružením s právní subjektivitou.
 3. SPOL sdružuje oční lékaře, kteří pracují ve zdravotnických službách na základě licence udělené Českou lékařskou komorou.
 4. Členství v SPOL je dobrovolné.
 5. SPOL vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky v souladu s jejím právním řádem a těmito stanovami.

Článek 4 Cíle činnosti SPOL

Základním cílem a posláním SPOL je hájit zájmy svých členů ve styku s jinými sdruženími obdobného charakteru,ve styku s ČLK a s orgány státní správy.

 1. Zastupuje své členy na jednáních s nositeli zdravotního pojištění, dalšími poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami.
 2. Účastní se svými zástupci na jednání s představiteli zdravotní politiky a s představiteli státních institucí odpovědných za zdravotní činnost.
 3. Účastní se svými zástupci smírčích řízení mezi smluvními zdravotními zařízeními a zdravotními pojišťovnami.
 4. Účastní se svými zástupci na dohodovacích řízeních, které se týkají poskytování zdravotní péče.
 5. Účastní se na tvorbě právních předpisů týkajících se péče o zdraví a poskytování zdravotní péče.
 6. Spolupracuje s Českou oftalmologickou společností JEP, s ČLK a ostatními zdravotnickými sdruženími.

Část II Členství v SPOL a práva a povinnosti členů

Článek 5 Členství v SPOL

 1. Členem SPOL se může stát ten, kdo splňuje kvalifikační podmínky pro členství v SPOL a souhlasí s jeho stanovami.
 2. Členství v SPOL je dobrovolné.

Článek 6 Vznik členství v SPOL

Členství vzniká po

 • Vyplnění přihlášky za člena SPOL a přistoupením ke stanovám
 • Předložením dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů
 • Zaplacením členského příspěvku
 • Přijetím za člena výborem SPOL

Článek 7 Zánik členství v SPOL

Členství v SPOL zaniká

 • Zánikem SPOL
 • Úmrtím člena
 • Vystoupením
 • Nezaplacením členských příspěvků po dobu 2 let
 • Vyloučením sjezdem členů SPOL

Článek 8 Vyloučení ze SPOL

 1. Za hrubé porušení stanov SPOL nebo lékařské etiky může být člen SPOL na návrh nejméně 3 členů SPOL vyloučen ze SPOL.
 2. Hrubým porušením lékařské etiky se pro účely těchto stanov rozumí takové porušení profesní etiky,které by ve svém důsledku vedlo k tomu, že by další trvání členství ohrozilo společenskou prestiž SPOL, zpochybnilo jeho poslání nebo ohrozilo důvěru ostatních členů SPOL.
 3. K vyloučení člena je oprávněn sjezd členů SPOL, kterému výbor předkládá návrh se svým stanoviskem.
 4. Člen, o jehož vyloučení se jedná, má právo obhájit své jednání a postoje jak před výborem SPOL tak před sjezdem členů.
 5. Rozhodnutí o vyloučení se vyhotovuje písemně s odůvodněním rozhodnutí a musí být zasláno členu, jehož se týká a archivováno společně s dalšími materiály ze sjezdu členů SPOL.

Článek 9 Práva a povinnosti člena SPOL

 1. Člen SPOL má právo
  • Volit a být volen do orgánů SPOL
  • Předkládat návrhy, podněty a doporučení vedoucí k zlepšení činnosti SPOL
  • Dát se SPOL zastupovat při jednání s pojišťovnami o smlouvách, týkajících se jeho zdravotnické činnosti, při jednáních s ČLK, odbornými společnostmi a představiteli státní moci.
  • Využít právní ochrany SPOL
 2. Člen SPOL má za povinnost
  • Uhradit registrační poplatek ve výši 100 Kč před přijetím za člena SPOL
  • Uhradit roční členské příspěvky ve výši 1000 Kč do data určeného sjezdem SPOL
  • Dodržovat profesní etiku a stanovy SPOL.
  • Účastnit se práce SPOL a jejích orgánů do kterých byl zvolen.
  • Oznámit neprodleně změny související s výkonem jeho povolání

Část III. Organizace SPOL

Článek 10 Orgány SPOL

Orgány SPOL jsou:

 1. Sjezd členů SPOL
 2. Výbor
 3. Předseda a 2 místopředsedové
 4. Pokladník.
 5. Revizní komise
 6. Krajské sekce SPOL
 7. Odborné komise

Článek 11 Sjezd členů SPOL

 1. Sjezd je nejvyšším orgánem SPOL. Každý člen SPOL má při rozhodování jeden hlas.
 2. Do působnosti sjezdu patří:
  1. přijímat a měnit stanovy SPOL
  2. rozhodovat o zvýšení a snížení ročního členského příspěvku
  3. volit pokladníka a revizní komisi
  4. schvalovat výbor SPOL
  5. odvolat předsedu, místopředsedu a pokladníka
  6. schvalovat zastoupení svými členy v jiných sdruženích
  7. schvalovat roční účetní uzávěrku
  8. rozhodovat o sloučení SPOL s jiným obdobným sdružením
  9. rozhodovat o dobrovolném rozpuštění nebo rozdělení SPOL
  10. rozhodovat o dalších otázkách , které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti sjezdu členů
  11. schvalovat roční účetní závěrku,
  12. rozhodovat o sloučení SPOL s jiným obdobným sdružením,
  13. rozhodovat o dobrovolném rozpuštění
  14. rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti sjezdu členů.
 3. Sjezd členů SPOL svolává výbor SPOL podle potřeby, nejméně jednou ročně, dopisem nebo e-mailem alespoň 30 dnů před datem jejího konání. Pozvánka musí obsahovat:
  1. místo, datum a hodinu konání sjezdu,
  2. označení, zda se svolává řádný nebo mimořádný sjezd,
  3. pořad jednání sjezdu, není-li dále stanoveno jinak.
 4. Sjezd je schopen se usnášet, pokud je přítomna alespoň 1/3 členů SPOL, není-li dále stanoveno jinak. K přijetí rozhodnutí sjezdu je potřeba kvorum uvedené v části VI.
 5. Členové SPOL přítomní na sjezdu se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název a sídlo sdružení, místo a den konání sjezdu.
 6. Sjezd svolává, zahajuje, řídí a ukončuje předseda výboru SPOL a v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 7. Není-li sjezd schopen se usnášet, svolá výbor náhradní sjezd tak, aby se konal do jedné hodiny od započetí dané hodiny, kdy se měl konat sjezd původně svolaný. Náhradní sjezd musí mít nezměněný pořad jednání a je schopen se usnášet, i když je účast nižší, než vyžaduje předchozí odstavec.
 8. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání sjezdu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 3/5 členů společnosti přítomných na sjezdu.
 9. Výbor SPOL je povinen svolat mimořádný sjezd na základě písemného požadavku alespoň 1/6 členů . Pro konání mimořádného sjezdu platí obdobná ustanovení.
 10. Zápis o sjezdu musí obsahovat:
  1. název a sídlo SPOL,
  2. místo a dobu konání sjezdu,
  3. jméno předsedajícího sjezdu a zapisovatele.
  4. popis projednání jednotlivých bodů programu sjezdu,
  5. rozhodnutí sjezdu s uvedením výsledku hlasování,obsah protestu člena SPOL týkající se rozhodnutí členské schůze, jestliže o to protestující požádá.
 11. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na sjezdu k projednání.
 12. Výbor SPOL zabezpečuje vyhotovení zápisu o sjezdu nejpozději do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda výboru SPOL.
 13. Každý člen SPOL může požádat výbor o vydání kopie zápisu nebo jeho části.
 14. Zápisy o sjezdu spolu s oznámením nebo pozváním na sjezd a seznam přítomných členů sdružení (prezenční listinou) se uchovávají v archivu SPOL po celou dobu jeho trvání.

Článek 12 Výbor SPOL

 1. Výbor je statutárním orgánem SPOL. Řídí činnost SPOL mezi jednotlivými sjezdy SPOL a jedná jeho jménem. Výbor rozhoduje o všech záležitostech SPOL, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti sjezdu. Výbor vytvoří a předloží členům SPOL pro informaci svůj jednací řád a rozdělení odpovědnosti do 2 měsíců od svého zvolení.
 2. Výbor
  • řídí finanční hospodaření SPOL
  • přijímá nové členy společnosti po předložení dokladů na podkladě čl.6
  • připravuje návrh rozpočtu SPOL a předkládá tento návrh sjezdu ke schválení
  • zpracovává roční účetní závěrku hospodaření SPOL a předkládá ji sjezdu ke schválení
  • předkládá jednou ročně zprávu o své činnosti ke schválení sjezdu
  • svolává sjezd a mimořádný sjezd SPOL
  • připravuje podklady pro jednání sjezdu
  • předkládá sjezdu k rozhodnutí se svým stanoviskem návrh na vyloučení člena SPOL
  • připravuje návrhy na změnu nebo doplnění stanov
  • prostřednictvím pověřených zástupců se zúčastní dohodovacích řízení
  • prosazuje ve všech jednáních cíle SPOL
 3. Výbor zabezpečuje řádné vedení účetnictví SPOL a předkládá sjezdu ke schválení roční účetní závěrku. Nahlédnutí do účetní závěrky musí umožnit všem členům SPOL nejméně 30 dnů před sjezdem.
 4. Nejméně jedenkrát za rok předkládá výbor sjezdu zprávu o své činnosti, o činnosti SPOL a o stavu jejího majetku.
 5. Výbor je povinen svolat mimořádný sjezd, jestliže je SPOL po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti.
 6. Výbor SPOL je volen na dobu dvou let.
 7. Výbor se skládá z předsedy, 2 místopředsedů, pokladníka a volených zástupců vyšších územních celků – krajů, musí mít lichý počet osob, při sudém počtu se zvyšuje počet volených zástupců. Předseda a místopředsedové jsou voleni tajným hlasováním na první schůzi schváleného výboru z jeho členů.
 8. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech členů.
 9. Výbor se řídí zásadami a pokyny schválenými sjezdem.
 10. Členové výboru jsou povinni vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech o nichž se dozví v souvislosti s výkonem své funkce.
 11. Výbor svolává jeho předseda podle potřeb, nejméně 6x ročně. O průběhu zasedání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou výboru a zapisovatelem.
 12. Každý člen výboru má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost.
 13. Výbor má právo kooptovat člena pouze s hlasem poradním pro řešení odborných záležitostí.
 14. V případě odchodu člena z výboru, výbor kooptuje náhradníka se všemi povinnostmi a právy člena výboru.
 15. Toto ustanovení rovněž platí pro pokladníka.
 16. Nelze kooptovat místopředsedu a předsedu.
 17. Výbor na prvním zasedání volí z členů výboru sekretáře.

Článek 13 Předseda a místopředsedové výboru

 1. Volební období předsedy je dvouleté a je volen tajnou volbou na první schůzi nově zvoleného výboru.
 2. Předsedovi SPOL přísluší zejména
  • podepisovat veškeré listiny týkající se činnosti SPOL,
  • svolávat schůze výboru,
 3. Předseda reprezentuje SPOL navenek. O svých jednáních informuje pravidelně výbor.
 4. Předseda má právo účastnit se schůzí v regionech.
 5. Předsedu v době jeho nepřítomnost nebo v době, kdy nemůže svoji funkci vykonávat zastupuje pověřený místopředseda v plném rozsahu.
 6. Místopředsedové jsou voleni tajným hlasováním na první schůzi výboru daného volebního období.
 7. Volební období místopředsedy je dvouleté.

Článek 14 Odborné komise

Výbor SPOL je oprávněn pro zlepšení kvality plnění zadaných úkolů vytvořit odbornou komisi, která pod vedením pověřeného člena výboru zpracovává specifickou problematiku.Účast členů SPOL je v těchto komisích dobrovolná a vychází ze schopností členů orientovat se v zadané problematice. Člen výboru je oprávněn přizvat člena této komise k jednání jako zpravodaje.

Článek 15 Revizní komise

 1. Revizní komise kontroluje hospodaření SPOL, přitom zejména · Kontroluje správnost vedení účtů · Kontroluje nakládání s prostředky
 2. Revizní komise společně s pokladníkem předkládá sjezdu jednou ročně zprávu o hospodaření SPOL.
 3. Revizní komise je oprávněna požadovat při závažných zjištěních svolání mimořádného sjezdu. Pokud výbor mimořádný sjezd nesvolá do 30 dnů, je revizní komise oprávněna tento mimořádný sjezd svolat sama. Pro svolání sjezdu platí ustanovení čl. 12 obdobně.
 4. Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání rady s hlasem poradním.
 5. Členové revizní komise nemohou být současně členy výboru.
 6. Revizní komise vykonává dohled nad dodržováním stanov, v případě nejasností podává výklad stanov, řeší stížnosti členů SPOL.
 7. Zjistí-li revizní komise , že při činnosti SPOL došlo v porušení stanov, upozorní na to výbor, ten je povinen zjednat neprodleně nápravu.

Článek 16 Krajské sekce SPOL

 1. Krajské sekce SPOL sledují princip uspořádání podle vyšších územních samosprávných celků.
 2. Včele krajské sekce je zástupce regionu volený členy SPOL, kteří provozují praxi na tomto území.
 3. Zástupce krajské sekce SPOL je zároveň po schválení sjezdem členem výboru SPOL a reprezentuje příslušný region.
 4. Zástupce krajské sekce je oprávněn v tomto regionu jednat přímo s představiteli státní moci, zástupci ČLK a ostatních zdravotnických organizací, s reprezentanty pojišťoven.

Článek 17 Pokladník SPOL

 1. Pokladník SPOL je odpovědný za hospodaření SPOL.
 2. Pokladník je členem výboru.
 3. Pokladník je volen sjezdem na dvouleté funkční období.
 4. Pokladník společně s revizní komisí připravuje pro sjezd zprávu o hospodaření a tuto zprávu předkládá sjezdu.

Část IV. Majetkové poměry a členské příspěvky

Článek 18 Majetkové poměry

Členové SPOL se podílejí na nákladech sdružení rovným dílem.

Článek 19 Odpovědnost za hospodaření

SPOL odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové SPOL neručí za závazky SPOL.

Článek 20 Majetek SPOL

 1. Majetek SPOL tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdroji majetku jsou
  • Registrační příspěvky
  • Členské příspěvky
  • Dotace od státních organizací a samosprávných celků
  • Dary fyzických a právnických osob
  • Participace na výtěžku z akcí spolupořádaných a pořádaných SPOL, včetně reklamních akcí

Článek 21 Členský a registrační příspěvek

Registrační a roční členský příspěvek stanoví sjezd. Roční členský příspěvek je splatný vždy předem 31.3. každého kalendářního roku.

Článek 22 Finanční hospodaření

Zásady finančního hospodaření SPOL se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Článek 23 Účetní závěrka a výkaznictví

 1. Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů.
 2. SPOL zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů. Část V Zánik sdružení

Článek 24

 1. Důvodem zániku SPOL může být
  • Rozhodnutí sjezdu SPOL, přijaté 2/3 většinou všech řádných členů.
  • Pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění (§ 12 zákona)
  • Sloučením s jiným sdružením ( § 12 zákona)
 2. Zániku sdružení předchází jeho likvidace, pokud jmění sdružení nepřechází na právního nástupce.
 3. Zanikne-li SPOL rozhodnutím sjezdu o zániku sdružení, nastává toto dnem uvedeným v rozhodnutí; není-li toto uvedeno dnem, kdy bylo rozhodnutí přijato.

Část VI. Hlasovaní na sjezdu

Článek 25

 1. Sjezd rozhoduje prostou většinou hlasů členů sdružení přítomných na sjezdu, pokud dále není stanoveno jiné kvorum.
 2. Rozhodnutí o změně stanov, zvýšení nebo snížení členského příspěvku, o splynutí SPOL s jiným sdružením a rozhodnutí o zániku sdružení vyžaduje 2/3 většinu přítomných členů SPOL.
 3. K vyloučení člena SPOL je třeba souhlasu 2/3 všech členů SPOL.

Část VII. Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 26 Účetní rok

 1. Účetní rok SPOL trvá od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
 2. První účetní rok SPOL začíná zápisem v registru sdružení a končí 31. prosince téhož roku. Článek 27 Platnost a účinnost Stanovy nabyly platnosti dnem jejich schválení sjezdem. Účinnosti nabývají dnem registrace Ministerstvem vnitra. V Praze dne 15. 9. 2000.

MUDr Magdalena Knajflová
Branická 191 140 00 Praha 4