O sdružení

Sdružení privátních očních lékařů ČR(SPOL)

Bělehradská 407/22,
120 00 Praha 2

Tel:+420 224 261 075
E-mail: ludmilarihova@seznam.cz

Ustavující sjezd SPOL se konal u příležitosti výročního sjezdu České oftalmologické společnosti v Plzni v září 2000. Sdružení bylo registrováno u Ministerstva vnitra 13.10.2000  

Dosavadní počet registrovaných členů: 324

Jaké je poslání Sdružení privátních očních lékařů?

Sdružení privátních očních lékařů je pokračováním Sdružení očních lékařů ČR (SAO), které bylo registrováno Ministerstvem vnitra již v r. 1992 a mělo přispět v porevolučních dnech k vytvoření povědomí profesionální sounáležitosti. Obrozená občanská společnost vkládala naděje do nového uspořádání a ochotu ke sdružování chápala jako jeden z důležitých demokratických proudů. Založení SAO ČR mělo tedy více význam společenský nežli odborný a ekonomický. V průběhu času při selhávání přirozených a státem garantovaných ekonomických vztahů se ukázalo, že bude nutné zasahovat v profesionálním zájmu do jednání, která jsou bezprostředně spjata s existenčními problémy ambulantních oftalmologických zařízení. Při nedokonalé legislativě , přehlíživém postupu státní moci uplatňovaném čím dál častěji především v ekonomických oblastech a při paternalistickém postoji pojišťoven ke smluvním zdravotnickým zařízením chybělo takové sdružení, které by ve spolupráci s odbornými společnostmi a ČLK prosazovalo odborné a ekonomické zájmy ambulantních praxí. V průběhu času se ukázalo, že ani integrace SAO do zastřešující organizace ostatních odborností nepřinesla očekávané výsledky, ale naopak oslabila uvědomění sounáležitosti vlastní odbornosti a zamlžila problémy, které se jí bezprostředně dotýkají. Tato situace vedla ke stagnaci a projevila se v povrchních rozborech bez získání reálných údajů, které by posloužily   jako argumenty ve vyjednávání o hodnotě odborné péče. Protože se privátní oftalmologové nescházeli, neřešili společně specifické problémy privátní praxe a většina z nich propadla beznaději a lhostejnosti. Přesto však se čím dál častěji ozývalo volání po takovém sdružení, které by svým členům poskytlo odborný, ekonomický a právní servis. Od Libereckého sjezdu v r. 1995 se formovaly představy o uspořádání nového sdružení, které nakonec vyústily v rozhodnutí na Dni ambulantní oftalmologie ve Stráži pod Ralskem v r. 2000, ustanovit na základech SAO sdružení moderního typu se změněným názvem Sdružení privátních očních lékařů (SPOL). Byly přepracovány stanovy a v dokonalejší formě registrovány Ministerstvem vnitra dne 13.10. 2000. Vzniklo tak sdružení, které je vedeno snahou postarat se o problémy kolegů vyplývajících z provozování soukromé praxe. Následující stránky to musí dokazovat a musí být zárukou dokonalé informovanosti a bezprostřední vzájemné komunikace.

MUDr. Magdalena Knajflová
předsedkyně sdružení

 

SPOL má své zástupce, kteří hájí zájmy ambulantních oftalmologů na dohadovacích řízeních, ve skupině ambulantních specialistů České lékařské komory a ve výboru České oftalmologické společnosti.

Sdružení je rozděleno dle krajů. Každý kraj má svého zástupce, který je členem výboru sdružení, tj. 14 regionálních představitelů SPOL. Na ně je možno se obracet s připomínkami, kritikou i nápady. Forma spolupráce SPOL v každém kraji záleží na specifických podmínkách dané oblasti, potřebách a možnostech daného regionu.

Členský příspěvek SPOL byl stanoven na 1000 Kč. Lze platit převodem z bankovního účtu na účet SPOL: Česká spořitelna, č.ú:   81246319/0800, variabilní symbol: vaše rodné číslo. Na vyžádání můžeme zaslat složenku,v tomto případě se obraťte na adresu sdružení v Praze.

Máte-li zájem o stanovy sdružení, obraťte se na svého regionálního zástupce nebo přímo na adresu sdružení v Praze.

SPOL má k dispozici publikaci nakladatelství Verlag: Provoz zdravotnických zařízení, jehož anotaci jste před časem všichni obdrželi. Je možné ji zapůjčit k nahlédnutí v pražském sídle SPOL , bude rovněž dostupná na většině oftalmologických sjezdů a konferencí.